meerjaren beleidsplan

Voor u ligt het beleidsplan 2022-2027 van de Stichting Invulling Stad en Landschap, opgericht op 9 december 2014.

WIE WIJ ZIJN
De Stichting Invulling Stad en Landschap is opgericht op 9 december 2014. De huidige bestuurders zijn:
Voorzitter: F. van Dam
Penningmeester: M. Oude Oosterik
Secretaris: K. Roorda
RSIN/fiscaal nummer: 854619902
Postadres: Esstraat 121, 7533 VJ Enschede
Telefoonnummer:
Email: k.roorda@home.nl
KvK-nummer: 62054066
Banknummer: NL35 RABO 0300 8653 92

WAT WIJ DOEN
In onze statuten is vastgelegd dat ons doel is:
”De stichting heeft als doel:
Het al dan niet op eigen initiatief creëren of herstellen van de landschappelijke invulling van verwaarloosde terreinen en ruimten, in het bijzonder binnen en grenzend aan de bebouwde kom, ter bevordering van een sociale en duurzame leefomgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het verwerven van fondsen en het verkrijgen van subsidies en andere financiële ondersteuning;
b) het ( doen) organiseren van de voor die invulling noodzakelijke werkzaamheden;
c) het inzetten van omwonenden en andere door de stichting te bepalen doelgroepen;
d) het vergaren van relevante kennis op, onder meer, het gebied van urbane land- en tuinbouw, parkinrichting en landschappelijke inpassing op ecologische basis;
e) het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties met een soortgelijke doelstelling;
f) het tegen betaling inhuren van deskundigheid;
g) het oprichten van, het deelnemen in en het besturen van rechtspersonen ter uitvoering van de doelstelling van de stichting en de daaruit voortvloeiende taken van de stichting;
h) alle andere wettige middelen.

Concreet betekent dit dat de stichting sinds eind 2014 in gesprek met diverse partijen die betrokken zijn bij groene projecten in Overijssel die een sociale en duurzame leefomgeving nastreven. Deze partijen zijn zowel lokale overheden als inwoners.

Op deze basis zijn wij ook de gesprekken met de gemeente Borne, dorpsraad Zenderen en theehuis de Karmeliet aangegaan om de achteruitgang van de Kloostergaarde in Zenderen te stoppen en de tuin te herstellen. Hiertoe hebben we een convenant gesloten met de gemeente Borne voor de periode 2017 tot 2022 welk is verlengd tot 2026, waarbij wij doelen hebben vastgesteld op tuin-technisch, toeristisch en educatief gebied. De tuin is van grote waarde voor omwonenden, vrijwilligers, toeristen en diverse andere actoren . De stichting vindt de samenwerking met hen essentieel en betrekt hen daarom direct en actief bij de uitvoering van dit project.
Ook andere locaties kunnen wij de komende jaren op die manier benaderen. Daarbij geldt dat gezien de beperkte menskracht en financiële middelen, wij zorgvuldig kiezen welke plekken we helpen opnieuw of beter in te vullen.

DE MANIER WAAROP WIJ GELD WERVEN;
De stichting werft gelden van particuliere fondsen, overheidsfondsen en subsidies en zoekt donaties van particulieren en bedrijven/instellingen. Fondsenwerving zal primair gericht zijn op specifieke doelen van de projecten waaraan wij werken. Donateurs ontvangen geen tegenprestatie van de stichting.

HET BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN VAN SISL;
De Stichting Invulling Stad en Landschap heeft de ANBI status aangevraagd en is verplicht een administratie te voeren. De financiële middelen worden beheerd door de penningmeester. Bij de RABO bank heeft de Stichting een betaalrekening. De Stichting heeft geen spaarrekeningen. Met het geld van de Stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

Uit de administratie van de stichting moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven en beheer van de middelen van de stichting. Informatie hieromtrent is te vinden in de jaarrekeningen van de Stichting.
De komende jaren zal de stichting haar vermogen uitgeven aan activiteiten zoals omschreven in de doelstelling van de stichting. Voor zover de stichting haar vermogen niet direct uitgeeft zal zij deze zorgvuldig beheren. Hiertoe zal naast de bestaande betaalrekening bij de RABO indien nodig een spaarrekening worden geopend.

Voor ieder project zal een begroting worden opgesteld. Op basis van deze projectbegrotingen worden uitgaven gedaan. De uitgaven worden maandelijks door het bestuur van de Stichting vastgesteld en goedgekeurd. De penningmeester maakt jaarlijks een verslag over werving en besteding van middelen. Daarna worden ze in het bestuur vastgesteld.

Volgens de statuten is het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
“waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits een zodanig
besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig, of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd, zijn.”

Het vermogen van de stichting komt tot stand door fondsenwerving voor specifieke doelen behorende bij onze projecten. Die gelden zullen ook aan die specifieke doelen worden besteed. Fondsen die niet besteed worden aan dergelijke specifieke doelen worden voor algemeen beheer aangewend.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding en kunnen gebruik maken van een vergoeding voor voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen.
Mocht de Stichting haar activiteiten beëindigen dan zal de Stichting ervoor zorgdragen dat het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling, e.e.a. conform de statuten van de stichting.

meerjarenbegroting: