recente activiteiten van de stichting

2014

Oprichting van Stichting Invulling Stad en Landschap (SISL), inschrijving KvK, 9 december 2014

2015/2016

Begonnen met de ontwikkeling van ideeën om sociale leefbaarheid in en rondom steden en dorpen te versterken, met als startpunt  de natuur en landschap.

Na diverse sessies met  belanghebbende stakeholders (bewoners, gemeentes)  heeft de gemeente Borne SISL gevraagd mee te denken  de Kloostergaarde in Zenderen,  een zogenaamde sortimentstuin met een pinetum.  Daarbij kwamen aan de orde onderwerpen als herstel, beheer, educatie, duurzaamheid,  sociale cohesie en participatie, toerisme etc. 

SISL ontwikkelt een plan in samenwerking met diverse professionals. De gemeente Borne maakt deze inzet van deskundigen door SISL mogelijk  middels  de toezegging van  een  subsidie voor de ontwikkeling van het pan.

Het college van B&W legt het plan dat is ontwikkeld door SISL voor aan de gemeenteraad van Borne.

2017

Vooruitlopend op een later dat jaar gesloten convenant met de gemeente Borne betreffende de Kloostergaarde is  11 maart  de eerste werkdag  in het kader van NLDoet van het Oranjefonds georganiseerd, met als belangrijk  doel het werven van de eerste vrijwilligers voor deze tuin.

Op 11 april tekenen de gemeente Borne, SISL , de Dorpsraad Zenderen en het Theehuis de Karmeliet tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële  convenant over de herontwikkeling van de Kloostergaarde.

In mei  worden de eerste werkzaamheden betreffende het herstel van de Kloostergaarde in  gang gezet. Er is veel achterstallig onderhoud, het doel is de tuin in de komende tijd weer in oude glorie terug te brengen. Hierbij worden vrijwilligers ingezet uit Zenderen en Borne.

De moestuin die onderdeel uitmaakt van de Kloostergaarde wordt ontwikkeld. Er zijn ideeën te over.  Omdat er al jaren niets met deze tuin is gebeurd, vindt er een groot herstel plaats.  Er worden o.a. pompoenen in diverse soorten geplant.

Een eerste kennismakingsdag voor vrijwilligers en bestuur van SISL vindt plaats in september 2017. Langzaam maar zeker wordt de groep vrijwilligers groter. Er zijn vaste dagen dat er hard door hen wordt gewerkt in de tuin.

Op 29 oktober organiseert SISL de eerste pompoenmiddag in de Kloostergaarde. Naast de verkoop van veel soorten pompoenen zijn er ook verschillende eigengemaakte chutneys te krijgen.

Een week later is de najaarsnatuurwerkdag. Een succes met veel vaste maar ook nieuwe gezichten. De tuin wordt klaargemaakt voor de winter.

Het aantal vrijwilligers in de Kloostergaarde stijgt gestaag. SISL vraagt een subsidie aan bij de Provincie Overijssel voor de aanschaf van een onderkomen  voor de vrijwilligers. Deze wordt toegekend. Aanschaf en bouw zullen plaats vinden in 2018.

2018

De Kloostergaarde ligt aan de rand van een es.  Om een goed overzicht te kunnen krijgen van de dalen en het essenlandschap worden ideeën ontwikkeld voor een Vlinderpunt, een uitkijktoren met informatie over dit bijzondere landschap dat in de voorlaatste ijstijd is ontstaan. De Euregio ondersteunt dit initiatief van harte en stelt voor de realisatie hiervan een subsidie beschikbaar.

10 maart 2018  De tweede NL doet werkdag is een succes. Veel vrijwilligers zijn actief om de tuin klaar te maken voor de zomer.

In maart 2018   Aanvraag bouwvergunning uitkijktoren (Vlinderpunt)

In mei  2018 zijn we onderdeel  van de Kloosterpadwandeling en wordt een  “rondje tuin” gebruikt om de Kloostergaarde onder de aandacht te brengen. Teven worden die dag de laatste bordjes met bomen en plantennamen geplaatst.

In het kader opentuinen weekend worden rondleidingen gegeven op 17 juni.

In juni is een kapschuur aangeschaft als onderkomen voor de vrijwilligers en gereedschap.

Juli en aug staan in het kader van de bouw van de  kapschuur. Een aantal handige vrijwilligers bouwen de schuur op, nadat een fundering is aangelegd.

De tweede kalender wordt gepubliceerd, dubbele oplage.

De Kloostergaarde ligt in een omgeving met veel wandelpaden Wij hebben de aansluiting met deze paden bewerkstelligd . De afronding is de plaatsing van paaltjes voor wandelpaden en nieuwe toegangshekken om de tuin beter toegankelijk te maken (1 november)

Op 3 nov 2018   is de nationale natuurwerkdag. Na oproepen in plaatselijke dagbladen komen veel vrijwilligers af op deze dag en  maken de tuin winterklaar.

11 dec 2018: Opname van Kloostergaarde in Essen en Dalen pad van regio.

2019

Dit jaar is in iets minder detail beschreven.

We hebben in het voorjaar veel opnieuw moeten inzaaien en inplanten vanwege de droogte in 2018. Het hele jaar door is veel aandacht besteed aan bestrijding van wortelonkruid: braam, brandnetel, zevenblad en hop. Dit is een strijd van lange adem. Later in het jaar werd het weer droog waardoor veel naaldbomen zijn gestorven. In het najaar met de Natuurwerkdag zijn deze bomen gekapt en opgeruimd; een enorme klus. Kort daarna is een deel weer aangeplant, maar niet meer met naaldbomen maar met delen van een voedselbos.

Ook de middelste thematuin ( de als-vanouds tuin waarin oude gebruiksplanten staan) is leeggehaald en een aantal keer schoongemaakt. Aan het eind van het jaar is deze weer herplant.

2020

Ook dit jaar was weer te droog maar dankzij veel sproeien heeft de nieuwe inplant het grotendeels gered.  In de bestrijding van onkruid wordt mulch ingezet. We kregen 15 ton geleverd en hebben daarmee de bedden van de borders van de meeste tuinen bedekt.

De grote werkdagen in het voorjaar en het najaar zijn door de Corona-maatregelen niet doorgegaan hetgeen extra werk vroeg van onze vrijwilligers. Dat is gelukt ondanks het opdelen in kleinere groepjes vanwege diezelfde Corona-maatregelen.

De maaimachine is aan een grote beurt toe en dat wordt door twee vrijwilligers ter hand genomen. De tweede compostbak is aan het eind van dit jaar bijna vol. Alle groen afval gaat hier in, behalve het wortelonkruid en de houtige delen. De compostbakken worden gemaakt van oude straattegels die we gratis verkrijgen (kringloop).

Om zoveel mogelijk regenwater vast te houden is er een dam geplaatst in de sloot langs de Hebbrodweg. 

In het voorjaar is de inplant van de gekapte plekken afgerond, de voedselbossen zijn nu compleet en de ‘als-vanouds”tuin zijn nu helemaal vernieuwd. Ook is de driehoek voor het theehuis nu aangepakt; het verloederde weiland is nu een stukje voedselbos en er komt een tuin om oude landbouw te laten zien (drie-gezusters techniek)

Wel is het gelukt om voor het eerst scholen te betrekken bij de tuin; 40 middelbare scholieren deden hun maatschappelijk stage buiten en hielpen met de voedselbossen en zij pootten bloembollen. Een lagere school klas kwam ook helpen.

2021

In het voorjaar is hard gewerkt onder andere aan n een speciaal, deels ingegraven hekwerk om kweekgras buiten te houden. Ook in het voorjaar veel gewerkt aan de moestuin; die is nu beschermd tegen de hazen die er graag kwamen eten
Ook is er gewerkt aan uitbreiding van de terrassen en in Mei kwam dat goed van pas bij de uitgestelde NL-Doet werkdag. Daar is ook een bijzonder stuk groentetuin aangelegd; een middeleeuwse “drie-gezusters” tuin (van mais, bonen en pompoenen).
In juni was de tuin open tijdens diverse open-tuinen dagen en wandeldagen. We hebben veel bezoekers mogen ontvangen en ook de openlucht concerten waren een succes. Verder zijn in de zomer diverse rondleidingen verzorgd. Mede door opname in wandelboekjes, de publiciteit rond de open-dagen en concerten is het bezoek aan de tuin duidelijk toegenomen.
Door gestage toename van het aantal vrijwilligers hebben we minder uitgegeven aan ingehuurde krachten. Het vrijkomende budget is besteed aan een tweede grasmaaier die is gekocht in september.
In september is de beheersovereenkomst met de gemeente verlengd.
In het najaar is goed geoogst van zowel de fruitbomen als groentes. Ook kregen we de eerste Overijsselse groen-vrijwilligers prijs uitgereikt als blijk van waardering voor ons werk en de wijze waarop wij met onze vrijwilligers omgaan. Daar zijn we erg trots op.
In november hebben we weer diverse scholen op bezoek gehad; de leerlingen hebben hard gewerkt en onder andere een insectenhotel gebouwd.

van delen van het werk zijn foto’s gemaakt, die zijn terug te vinden op https://www.dekloostergaarde.nl/foto-van-de-week/

Als ANBI zijn we verplicht een verslag over het afgelopen jaar te publiceren; dat kunt u hier inzien