Formele Zaken

St Invulling Stad en Landschap is een stichting die lege plekken in de stad of in het landschap wil invullen.

Deze doelstelling is verwoord in onze statuten

Wie wij zijn

De Stichting Invulling Stad en Landschap is opgericht op 9 december 2014 door de huidige bestuurders.

Voorzitter:                       F. van Dam

Penningmeester:         M. oude Oosterik

Secretaris:                       K. Roorda

KvK-nummer:                  62054066 RSIN/fiscaal nummer:   854619902 Postadres:                        Esstraat 121, 7533 VJ Enschede Telefoonnummer:         053-4361770

Email:                                secretaris@sisl.info

Banknummer:                NL35 RABO 0300 8653 92

wat wij doen

In onze statuten is vastgelegd dat ons doel is:

”De stichting heeft als doel:

Het al dan niet op eigen initiatief creëren of herstellen van de landschappelijke invulling van verwaarloosde terreinen en ruimten,  in het bijzonder binnen en grenzend aan de bebouwde kom, ter bevordering van een sociale en duurzame leefomgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het verwerven van fondsen en het verkrijgen van subsidies en andere financiële ondersteuning;
  2. het ( doen) organiseren van de voor die invulling noodzakelijke werkzaamheden;
  3. het inzetten van omwonenden en andere door de stichting  te bepalen doelgroepen;
  • het vergaren van relevante kennis op, onder meer, het gebied van urbane land- en tuinbouw, parkinrichting en landschappelijke inpassing op ecologische basis;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties met een soortgelijke doelstelling;
  • het tegen betaling inhuren van deskundigheid;
  • het oprichten van, het deelnemen in en het besturen van rechtspersonen ter uitvoering van de doelstelling van de stichting en de daaruit voortvloeiende taken van de stichting;
  • alle andere wettige middelen.

Meer informatie is te vinden in het beleidsplan 2017-2020

In 2020 zijn we ook ANBI geworden. Midden dit jaar zullen we daarom een nieuw meerjaren beleidsplan maken.

Ons financiele verslag over 2020 kunt u hier vinden: jaarverslag 2020

ons finaniciele verslag over 2021 kunt u hier vinden: Financieel jaarverslag 2021